Vedtægter

Follow us:

Brøndby Strand Tennisklub

Vedtægter

§1 Navn og formål

Klubbens navn er Brøndby Strand Tennisklub. Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke tennissporten. Foreningen, der er upartisk, ønsker igennem sin indsats at udbrede kendskab til og interesse for tennissporten. I forhold til børne- og ungdomsarbejdet er det klubbens formål at skabe gode muligheder for at dyrke tennis med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for klubben


§2 Foreningens hjemsted

Strandesplanaden 95, 2660 Brøndby Strand


§3 Medlemmer


Klubben har følgende medlemsskaber:


 


a.     Juniorer (inkl. det år man fylder 18 år)


b.    Ungdomsmedlemmer (inkl. det år man fylder 25 år)


c.     Seniorer


d.    Senior Plus (fyldt 65 år inden 1. januar)


e.     Familiemedlemsskab (dækker alle medlemmer af en husstand herunder evt. udeboende børn under 25 år)


f.     Passive medlemmer


§4 Indmeldelse


Anmodning om indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Ved indmeldelse betaler senior-, senior plus-, familie- og ungdomsmedlemmer et indmeldelsesgebyr.


 


§5 Kontingent


 


1.     Medlemskontingent (alle medlemskategorier) for en given periode opkræves årligt med tydelig angivelse af gyldighedsperiode samt forfaldsdato. Manglende betaling efter forfaldsdatoen medfører ophævelse af medlemsskabet.


2.     Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for medlemskategorierne. Kontingentet er gældende fra kommende regnskabsperiode.


3.     Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.


4.     Der opkræves særskilt kontingent for træning. I juniorkontingentet er indeholdt en times ugentlig træning på et af bestyrelsen fastlagt tidspunkt.


5.     Alle aktive medlemmer bortset fra juniorer deltager i den fælles boldordning, som er indeholdt i kontingentet.


§6 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest den 31. maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel indeholdende:


1.     Dagsorden


2.     Revideret regnskab for det forløbne regnskabsår


3.     Budgetforslag for indeværende regnskabsår


4.     Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 31. marts


Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem over 18 år.


 


Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Dersom mindst 3 medlemmer ønsker det, foregår afstemningen skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


 
Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:


    Valg af dirigent

    Formandens beretning

    Regnskab

    Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og baneleje for indendørstimer samt budget

    Indkomne forslag

    Valg af bestyrelsesmedlemmer:


a) Formand (ulige år)


b )Næstformand (lige år)


c) Sekretær (ulige år)


d) Kasserer (lige år)


e) Juniorudvalgsformand (ulige år)


f) Turneringsudvalgsformand (lige år)


g) Motionsudvalgsformand (ulige år)


    Valg af juniorudvalgsmedlemmer

    Valg af turneringsudvalgsmedlemmer

    Valg af motionsudvalgsmedlemmer

    Valg af revisor og revisorsuppleant

    Eventuelt


§7 Generalforsamlingens myndighed

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Til ændring af klubbens vedtægter kræves dog 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte, eller at mindst 50% af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ændring af

vedtægterne kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling.


§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når som helst med min. 14 og maks. 21 dages skriftlig varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af samtlige stemmeberettigede har fremsendt og motiveret forslag herom til bestyrelsen.


§9 Regnskab

Klubbens regnskabsår er 01.04.-31.03. Kassereren fører et specificeret regnskab samt en inventarbog. Kassereren forelægger regnskabet for generalforsamlingen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens gæld. Godkendelse af regnskabet kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling. Det pålægges bestyrelsen at sikre, at der forefindes den nødvendig likviditet til betaling af udgifter hen over året.


§10 Bestyrelsen

Bestyrelsen udgøres af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer, en juniorudvalgsformand, en turneringsudvalgsformand og en motionsudvalgsformand. Formand, sekretær, juniorudvalgsformand og motionsudvalgsformand vælges i ulige år. Næstformand, kasserer og  turneringsudvalgsformand vælges i lige år. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden, vælger bestyrelsen et nyt medlem. Valget skal bekræftes ved følgende generalforsamling. Til at varetage klubbens sportslige aktiviteter nedsættes 3 stående udvalg, som handler i samarbejde med og under ansvar over for bestyrelsen:


a) Juniorudvalg


b) Turneringsudvalg


c) Motionsudvalg


De stående udvalgs medlemmer vælges af generalforsamlingen. Derudover kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg til at løse enkeltstående opgaver. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Klubbens anliggender, internt såvel som over for tredjemand, varetages af bestyrelsen. Til ejendomskøb og pantsætning m.v. kræves dog generalforsamlingens godkendelse. Generalforsamlingens godkendelse skal ligeledes indhentes ved indmeldelse i andre sportsorganisationer. Bestyrelsen kan meddele advarsel og irettesættelse samt beslutte suspension og eksklusion. Bestemmelse om eksklusion af et medlem kan altid kræves forelagt på førstkommende generalforsamling, såfremt det ekskluderede medlem ønsker det. Bestyrelsen skal afgøre skriftligt indgivne klager medlemmerne imellem. Bestyrelsen er i øvrigt altid ansvarlig over for generalforsamlingen. Sekretæren fører beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder. Formanden og kassereren har tegningsretten for klubben hver for sig.


§11 Juniorudvalg

Juniorudvalget vælges på generalforsamlingen. Ud over de på generalforsamlingen valgte medlemmer kan der suppleres med op til 3 juniorer som medlemmer af juniorudvalget. Juniorudvalgsformanden leder dette valg, som afholdes efter generalforsamlingen. Juniorudvalget leder klubbens juniorhold, arrangerer juniortræning og tilmelder juniorer til turneringer og andre arrangementer, som har interesse for klubbens juniorer, samt arrangerer klubmesterskaber for klubbens juniorer.


§12 Turneringsudvalg

Turneringsudvalget vælges på generalforsamlingen. Turneringsudvalget leder klubbens seniorhold, arrangerer senior holdtræning og tilmelder seniorer til turneringer og andre arrangementer, som har interesse for klubbens senior holdspillere.


§13 Motionsudvalg

Motionsudvalget vælges på generalforsamlingen. Motionsudvalget leder klubbens arbejde med alle motionister og tilmelder motionsspillere til turneringer samt arrangerer sociale turneringer for medlemmerne.


§14 Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når 80% af alle stemmeberettigede er mødt, og 80% af alle de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er der ikke mødt det fornødne antal medlemmer, skal der tidligst 14 dage efter - men inden 2 måneder - indkaldes til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 80% af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Klubben kan ikke opløses forinden lån, som klubben måtte have optaget, er fuldt indfriet. Hvis klubben opløses, tilfalder baneanlæg, inventar og klubbens øvrige midler Brøndby Kommune til gavn for idrætten i kommunen


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 2015